REJESTRACJA NA WEBINARIA - REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad rejestracji na Webinaria (seminaria internetowe) organizowane przez Usługodawcę.
 2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają następująco
  1. Portal - Branżowy Portal Internetowy HVACR.pl, będący własnością Usługodawcy, umieszczony pod głównym adresem www.hvacr.pl
  2. Usługodawca - właściciel Portalu HVACR.pl, świadczący usługę dostępu do webinariów. Właścicielem Portalu Branżowego HVACR.pl jest firma zarejestrowana pod nazwą HVACR.pl Aldona Rybka z siedzibą w Bydgoszczy, 85-171, ul. Wojska Polskiego 8, NIP 767-146-85-50, REGON 341369652.
  3. Webinaria - seminaria internetowe, organizowane przez portal HVACR.pl.
  4. Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu HVACR.pl.
  5. Formularz - elektroniczny formularz rejestracyjny, dostępny za pośrednictwem sieci Internet
  6. Dane - dane osobowe, dostarczane do HVACR.pl w trakcie rejestracji Uczestnika
  7. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Uczestników i Usługodawcy.
 3. Rejestracja poprzez Formularz dotyczy Uczestników zainteresowanych udziałem w Webinariach, organizowanych przez Usługodawcę i następuje po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.
 4. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z całą treścią Regulaminu i zaakceptował wszystkie jego postanowienia.
 5. Dokonując rejestracji na Webinarium, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, prezentację i przetwarzanie swoich danych osobowych przez portal HVACR.pl, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami, w celach statystycznych i marketingowych.
 6. Podczas rejestracji podawane są następujące dane:
  1. imię
  2. nazwisko
  3. adres e-mail
  4. zawód
  5. województwo
 7. Wypełniając Formularz, Uczestnik:
  1. potwierdza autentyczność zawartych w Formularzu Danych,
  2. wyraża zgodę na otrzymywanie od Portalu, na wskazany w formularzu rejestracyjnym, adres e-mail komunikatów dotyczących Webinariów.
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie od Portalu, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomości z branży HVACR, dostosowanych do zawodu wskazanego w formularzu rejestracyjnym (do dwóch razy w miesiącu).
 8. O rejestracji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację. Wszelkie wymienione powyżej żądania należy kierować na adres e-mail: webinaria@hvacr.pl
 10. Gromadzone przez Portal dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody Uczestnika.